SVLAW.7FORUM.BIZ 2014

Thế giới ngày mai thuộc về những người có tầm nhìn hôm nay - ROBERT SCHULLER

Đăng Nhập

Quên mật khẩu


Một số câu hỏi nhận định môn Luật môi trường54.515

  Một số câu hỏi nhận định môn Luật môi trường

  Share

  Nam Nguyen Gia
  Người sáng lập - Đã nghỉ hưu
   Người sáng lập - Đã nghỉ hưu

  Nam Bài viết : 1076

  Một số câu hỏi nhận định môn Luật môi trường

  Bài gửi by Nam Nguyen Gia on Sat Mar 26, 2011 8:41 pm

  Code:
  1.Mọi tiêu chuẩn và quy chuẩn môi trường đều do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành.
  2. Chỉ có Bộ tài nguyên và môi trường mới có thẩm quyền cấp giấy phép và mã số hoạt động quản lý chất thải nguy hại cho tổ chức tham gia quản lý chất thải nguy hại .
  3. Mọi dạng tồn tại của nước đều thuộc sở hữu của nhà nước.
  4. Bộ trưởng Bộ văn hóa thông tin có thẩm quyền xếp hạng và hủy bỏ việc xếp hạng đối với các di tích.
  5. Thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính về bảo vệ môi trường trong mọi trường hợp là không quá 2 năm kể từ ngày hành vi đó được thực hiện.
  6.Các quốc gia đều có nghĩa vụ cắt giảm khí nhà kính khi đã phê chuẩn Nghị định thư KYOTO.
  7.Tất các dự án đầu tư đều phải ĐTM
  8.Tổ chức, cá nhân nước ngoài ko thuộc đối tượng được nhà nước giao rừng
  9. Mọi di tích lịch sử - văn hoá đều thuộc sở hữu toàn dân
  10. Tất các di sản thề giới của VN đã được Công nhận theo công ước HERITAGE đều là di sản văn hóa theo Luật Di sản văn hóa
  11.Các quốc gia công nghiệp và các quốc gia đang phát triển đều có nvụ cắt giảm khí nhà kính giống nhau
  12. UBND cấp huyện có thẩm quyền giao rừng cho tổ chức kinh tế.13. Tổ chức, cá nhân có quyền SH đối với động vật rừng do mình bỏ vốn gây nuôi.
  14. Tổ chức, cá nhân nước ngoài được nhà nước cho thuê rừng không có quyền chuyển nhượng quyền sử dụng rừng.
  15. Bộ y tế là cơ quan chủ trì việc quản lý NN về vệ sinh an toàn thực phẩm tại các cơ sở giết mổ gia súc.
  16. Chỉ các quốc gia mới được tham gia vào thị trường mua bán hạn ngạch phát thải khí nhà kính.
  17. Tất cả các cơ sở làm phát sinh chất thải nguy hại (chủ nguồn thải) đều phải lập hồ sơ, đăng ký, cấp phép hành nghề, mã số quản lý chất thải nguy hại.
  18. Dự án lập qui hoạch tổng hợp lưu vực sông qui mô liên tỉnh thuộc đối tượng phải lập ĐTM.
  19. Các chất ODS năm trong danh mục nghị định thư Montreal đều không được phép nhập khẩu vào VN.
  20. Thủ tướng CP là người có thẩm quyền ban hành danh mục chất thải nguy hại.
  21. Mọi trường hợp khai thác động vật rừng nguy cấp, quí hiếm đều phải được sự đồng ý bằng văn bản của Bộ trưởng Bộ TN-MT.
  22. Các quan hệ xã hội phát sinh trong bảo vệ tài nguyên thủy sản không phải là đối tượng điều chỉnh của luật MT.
  23. Các chủ thể được nhà nước giao hoặc cho thuê rừng không được để thừa kế quyền sử dụng rừng.
  24. Di tích lịch sử văn hóa không bao gồm d vật, cổ vật và bảo vật quốc gia.
  25. Luật QT về MT chỉ bảo vệ những yếu tố MT nằm ngoài phạm vi chủ quyền và quyền tài phán quốc gia.
  26. Nộp phí bảo vệ môi trường là một hình thức trả tiền cho hành vi gây ô nhiễm theo nguyên tắc người gây ô nhiễm phải trả tiền.
  27. Tổ chức, cá nhân đều phải có trách nhiệm thu hồi sản phẩm do mình sản xuất sau khi chúng hết thời hạn sử dụng.
  28. Nộp thuế tài nguyên là một hình thức trả tiền cho hành vi gây ô nhiễm theo nguyên tắc người gây ô nhiễm phải trả tiền.
  29. Báo cáo ĐTM của các dự án đầu tư đều do Bộ TN-MT phê duyệt.
  30. Một bảo vật quốc gia có thể được xếp hạng (công nhận) là di tích lịch sử, văn hóa.
  5- Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn là cơ quan quản lý chuyên ngành đối với tài nguyên thủy sản.
  31. Di sản VH là yếu tố cấu thành môi trường theo qui định của luật MT.
  32. CFC là chất khí nhà kính phải cắt giảm theo nghị định thư Kyoto.
  33. Thời hạn cắt giảm và loại bỏ hoàn toàn việc sản xuất và tiêu thụ các chất ODS là giống nhau.
  34. Chủ thể hoạt động khai thác khoáng sản không có nghĩa vụ phải nộp phí BVMT.
  35. Báo cáo ĐTM của mọi dự án đầu tư đều được thẩm định bởi Hội đồng thẩm định.  CÀI ĐẶT DIỄN ĐÀN SVLAW VÀO TRÌNH DUYỆT WEB

  HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG DIỄN ĐÀN

  SuperAdmin
  Moderator
  Moderator

  Nam Bài viết : 97

  dap an cua minh

  Bài gửi by SuperAdmin on Sat Mar 26, 2011 11:41 pm

  Cai Unikey chet tiet..cac bac xem thong cam jum nha 

  1.Mọi tiêu chuẩn và quy chuẩn môi trường đều do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành. SAI: theo quy dinh thi chi co Bo TNMT, con cac bo, co quan ngang bo, nghanh lien quan xay dung tieu chuan moi truong trong pham vi cua minh..gui BTN&MT tham dinh va ban hanh.Dieu 4, ND 80-2006 ND-CP (cai nay do minh ko co luat Tieu chuan, quy chuan..ban nao co xem lain ha)

  2. Chỉ có Bộ tài nguyên và môi trường mới có thẩm quyền cấp giấy phép và mã số hoạt động quản lý chất thải nguy hại cho tổ chức tham gia quản lý chất thải nguy hại . Dung: k3 dieu 70 Luat BVMT

  3. Mọi dạng tồn tại của nước đều thuộc sở hữu của nhà nước. sai: thuoc so huu toan dan duoi su quan ly cua nha nuoc k1 Dieu 1 Luat TN nuoc. Nuoc dong chai thuoc so huu cua ca nhan, to chuc san xuat ra no.

  4. Bộ trưởng Bộ văn hóa thông tin có thẩm quyền xếp hạng và hủy bỏ việc xếp hạng đối với các di tích.
  Sai: doi voi cac di tich do chu tich UBND, do TTg Cp … thi do chinh cac chu the nay huy bo viec xep hang k2 Dieu 30 Luat Di san Van hoa.

  5. Thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính về bảo vệ môi trường trong mọi trường hợp là không quá 2 năm kể từ ngày hành vi đó được thực hiện.
  Sai. Truong hop Khoan 3 Dieu5 ND117/2009 ND-CP.

  6.Các quốc gia đều có nghĩa vụ cắt giảm khí nhà kính khi đã phê chuẩn Nghị định thư KYOTO.sai: chi cac quoc gia thuoc phu luc B, tinh trang dac biet cua cac nuoc dang phat trien K1Dieu5 Nghi Dinh thu Kyoto

  7.Tất các dự án đầu tư đều phải ĐTM.Sai: Du an thuoc K1D18 Luat BVMT

  8.Tổ chức, cá nhân nước ngoài ko thuộc đối tượng được nhà nước giao rừng
  SAI: to chuc kinh te nuoc ngoai lien doanh voi to chuc kinh te trong nuoc k4 Dieu 20 ND 23/2006/ND-CP

  9. Mọi di tích lịch sử - văn hoá đều thuộc sở hữu toàn dân .SAI. D5 Luat di san van hoa.

  10. Tất các di sản thề giới của VN đã được Công nhận theo công ước HERITAGE đều là di sản văn hóa theo Luật Di sản văn hóa
  SAI: CONG UOC HERITAGE de ra cac tieu chuan de cong nhan 1 di san the gioi.di san the gioi bao gom di san tu nhien va di san van hoa. Con Pl Vn quy dinhdi san van hoa theo luat di san van hoa la di san van hoa vat the va phi vat the( Dieu 1 Luat Di san Van hoa)

  11.Các quốc gia công nghiệp và các quốc gia đang phát triển đều có nvụ cắt giảm khí nhà kính giống nhau
  SAI: Den nam 2012 cac quoc gia cong gnhiep thuoc phu luc B cua NDT Kyoto phai cat giam 5% tong luong khi thai so voi muc phat thai 1990. con cac quoc gia dang phat trien trong phu luc B khong quy dinh.

  12. UBND cấp huyện có thẩm quyền giao rừng cho tổ chức kinh tế
  SAI: diem a K3 D20 ND 23/2006/ND-CP

  13. Tổ chức, cá nhân có quyền SH đối với động vật rừng do mình bỏ vốn gây nuôi. SAI: cau nay chua ngi ra nhung theo minh la sai vi, neu dong vat rung thuoc danh muc dong vat quy hiem thi muon dau tu bo von gay nuoi phai duoc su cap phep cua co quan co tham quyen cho nen neu ma chua duoc cap phep ma nuoi thi ko duoc coi la so huu ban than, vui theo quy dinh thi day la so huu toan dan duoi su quan li cua nha nuoc. Ngoai ra, neu duoc cap phep thi chi duoc so huu doi voi the he da duoc nhan going thanh cong.

  14 Tổ chức, cá nhân nước ngoài được nhà nước cho thuê rừng không có quyền chuyển nhượng quyền sử dụng rừng.
  SAI: K1 Dieu 35 ND 23/2006/ND-CP.

  15quản lý NN về vệ sinh an toàn thực phẩm tại các cơ sở giết mổ gia súc.

  16. Chỉ các quốc gia mới được tham gia vào thị trường mua bán hạn ngạch phát thải khí nhà kính. .SAI

  17. Tất cả các cơ sở làm phát sinh chất thải nguy hại (chủ nguồn thải) đều phải lập hồ sơ, đăng ký, cấp phép hành nghề, mã số quản lý chất thải nguy hại. sai: K1 Dieu 70 luat BVMT

  18. Dự án lập qui hoạch tổng hợp lưu vực sông qui mô liên tỉnh thuộc đối tượng phải lập ĐTM.
  Dung: vi day la du an co quy mo lon cho nen day la cong trinh quan trong quoc gia nen phai lap DTM diem a, k1 Dieu 18 luat BVMT

  SuperAdmin
  Moderator
  Moderator

  Nam Bài viết : 97

  Re: Một số câu hỏi nhận định môn Luật môi trường

  Bài gửi by SuperAdmin on Sun Mar 27, 2011 12:35 am


  19. Các chất ODS năm trong danh mục nghị định thư Montreal đều không được phép nhập khẩu vào VN. SAI: K1 DIEU 5 MONTREAN

  20. Thủ tướng CP là người có thẩm quyền ban hành danh mục chất thải nguy hại. SAI: Bo TNMT Dieu 121 luat BV MT chinh phu chi thong nhat quan ly, con Bo TNMT truc tiep thuc hien.

  21. Mọi trường hợp khai thác động vật rừng nguy cấp, quí hiếm đều phải được sự đồng ý bằng văn bản của Bộ trưởng Bộ TN-MT.SAI: XEM khoan 2 dieu6 luat quan ly thuc vat rung,dong vat rung nguy cap,quy hiem

  22. Các quan hệ xã hội phát sinh trong bảo vệ tài nguyên thủy sản không phải là đối tượng điều chỉnh của luật MT.
  SAI: MT la cac yeu totu nhien va vat chat nhan tao bao quanh con nguoi anh huong den doi song, san xuat va ton tai cua con gnuoi do do cac quan he xa hoi fat sinh trong bao ve tai nguyen thuy san cung chinh la bao ve cac yeu to moi truong do do la doi tuong dieu chinh cua Luat Mt..xem khoan 1 khoan 2 dieu 3 luat BVMT.

  23. Các chủ thể được nhà nước giao hoặc cho thuê rừng không được để thừa kế quyền sử dụng rừng.
  Sai: khoan 4 dieu 70 quyen cua ho gia dinh,ca nhan doi voi rung duoc giao lam rung san xuat (luat BV va Phat trien rung)

  SuperAdmin
  Moderator
  Moderator

  Nam Bài viết : 97

  Re: Một số câu hỏi nhận định môn Luật môi trường

  Bài gửi by SuperAdmin on Sun Mar 27, 2011 12:58 am  24. Di tích lịch sử văn hóa không bao gồm d vật, cổ vật và bảo vật quốc gia.
  Sai: k3 dieu 4 luat DSVH

  25. Luật QT về MT chỉ bảo vệ những yếu tố MT nằm ngoài phạm vi chủ quyền và quyền tài phán quốc gia.
  SAI: Luat QT ve moi truong la tong hop cac nguyen tac, quy pham phap ly nham dieu chinh moi quan he giua cac quoc gia ve linh vuc moi truong. Trong do co viec dieu chinh cac tac dong xau MT ngoai tai phan quoc gia cung nhu trong pham vi quoc gia nham de phongngua va ngan chan nhung hau qua xau cua moi truong.

  26. Nộp phí bảo vệ môi trường là một hình thức trả tiền cho hành vi gây ô nhiễm theo nguyên tắc người gây ô nhiễm phải trả tiền.
  Dung: dieu 113 luat BVMT

  27. Tổ chức, cá nhân đều phải có trách nhiệm thu hồi sản phẩm do mình sản xuất sau khi chúng hết thời hạn sử dụng.
  SAI:SAI K1,2 DIEU 67 LUAT BVMT

  28. Nộp thuế tài nguyên là một hình thức trả tiền cho hành vi gây ô nhiễm theo nguyên tắc người gây ô nhiễm phải trả tiền.

  wavydancer
  Member
  Member

  Nam Bài viết : 3

  Re: Một số câu hỏi nhận định môn Luật môi trường

  Bài gửi by wavydancer on Sat Apr 02, 2011 12:27 pm

  THANK CÁC BẠN NHÌU LẮM, CHÚC THI TỐT!

  thanhnhon1754
  Member
  Member

  Nam Bài viết : 2

  Re: Một số câu hỏi nhận định môn Luật môi trường

  Bài gửi by thanhnhon1754 on Sun Apr 24, 2011 2:09 pm

  Leo Bomba đã viết:
  Code:
  1.Mọi tiêu chuẩn và quy chuẩn môi trường đều do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành.
  2. Chỉ có Bộ tài nguyên và môi trường mới có thẩm quyền cấp giấy phép và mã số hoạt động quản lý chất thải nguy hại cho tổ chức tham gia quản lý chất thải nguy hại .
  3. Mọi dạng tồn tại của nước đều thuộc sở hữu của nhà nước.
  4. Bộ trưởng Bộ văn hóa thông tin có thẩm quyền xếp hạng và hủy bỏ việc xếp hạng đối với các di tích.
  5. Thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính về bảo vệ môi trường trong mọi trường hợp là không quá 2 năm kể từ ngày hành vi đó được thực hiện.
  6.Các quốc gia đều có nghĩa vụ cắt giảm khí nhà kính khi đã phê chuẩn Nghị định thư KYOTO.
  7.Tất các dự án đầu tư đều phải ĐTM
  8.Tổ chức, cá nhân nước ngoài ko thuộc đối tượng được nhà nước giao rừng
  9. Mọi di tích lịch sử - văn hoá đều thuộc sở hữu toàn dân
  10. Tất các di sản thề giới của VN đã được Công nhận theo công ước HERITAGE đều là di sản văn hóa theo Luật Di sản văn hóa
  11.Các quốc gia công nghiệp và các quốc gia đang phát triển đều có nvụ cắt giảm khí nhà kính giống nhau
  12. UBND cấp huyện có thẩm quyền giao rừng cho tổ chức kinh tế.13. Tổ chức, cá nhân có quyền SH đối với động vật rừng do mình bỏ vốn gây nuôi.
  14. Tổ chức, cá nhân nước ngoài được nhà nước cho thuê rừng không có quyền chuyển nhượng quyền sử dụng rừng.
  15. Bộ y tế là cơ quan chủ trì việc quản lý NN về vệ sinh an toàn thực phẩm tại các cơ sở giết mổ gia súc.
  16. Chỉ các quốc gia mới được tham gia vào thị trường mua bán hạn ngạch phát thải khí nhà kính.
  17. Tất cả các cơ sở làm phát sinh chất thải nguy hại (chủ nguồn thải) đều phải lập hồ sơ, đăng ký, cấp phép hành nghề, mã số quản lý chất thải nguy hại.
  18. Dự án lập qui hoạch tổng hợp lưu vực sông qui mô liên tỉnh thuộc đối tượng phải lập ĐTM.
  19. Các chất ODS năm trong danh mục nghị định thư Montreal đều không được phép nhập khẩu vào VN.
  20. Thủ tướng CP là người có thẩm quyền ban hành danh mục chất thải nguy hại.
  21. Mọi trường hợp khai thác động vật rừng nguy cấp, quí hiếm đều phải được sự đồng ý bằng văn bản của Bộ trưởng Bộ TN-MT.
  22. Các quan hệ xã hội phát sinh trong bảo vệ tài nguyên thủy sản không phải là đối tượng điều chỉnh của luật MT.
  23. Các chủ thể được nhà nước giao hoặc cho thuê rừng không được để thừa kế quyền sử dụng rừng.
  24. Di tích lịch sử văn hóa không bao gồm d vật, cổ vật và bảo vật quốc gia.
  25. Luật QT về MT chỉ bảo vệ những yếu tố MT nằm ngoài phạm vi chủ quyền và quyền tài phán quốc gia.
  26. Nộp phí bảo vệ môi trường là một hình thức trả tiền cho hành vi gây ô nhiễm theo nguyên tắc người gây ô nhiễm phải trả tiền.
  27. Tổ chức, cá nhân đều phải có trách nhiệm thu hồi sản phẩm do mình sản xuất sau khi chúng hết thời hạn sử dụng.
  28. Nộp thuế tài nguyên là một hình thức trả tiền cho hành vi gây ô nhiễm theo nguyên tắc người gây ô nhiễm phải trả tiền.
  29. Báo cáo ĐTM của các dự án đầu tư đều do Bộ TN-MT phê duyệt.
  30. Một bảo vật quốc gia có thể được xếp hạng (công nhận) là di tích lịch sử, văn hóa.
  5- Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn là cơ quan quản lý chuyên ngành đối với tài nguyên thủy sản.
  31. Di sản VH là yếu tố cấu thành môi trường theo qui định của luật MT.
  32. CFC là chất khí nhà kính phải cắt giảm theo nghị định thư Kyoto.
  33. Thời hạn cắt giảm và loại bỏ hoàn toàn việc sản xuất và tiêu thụ các chất ODS là giống nhau.
  34. Chủ thể hoạt động khai thác khoáng sản không có nghĩa vụ phải nộp phí BVMT.
  35. Báo cáo ĐTM của mọi dự án đầu tư đều được thẩm định bởi Hội đồng thẩm định.

  thanhnhon1754
  Member
  Member

  Nam Bài viết : 2

  Re: Một số câu hỏi nhận định môn Luật môi trường

  Bài gửi by thanhnhon1754 on Sun Apr 24, 2011 2:10 pm

  thanhnhon1754 đã viết:
  Leo Bomba đã viết:
  Code:
  1.Mọi tiêu chuẩn và quy chuẩn môi trường đều do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành.
  2. Chỉ có Bộ tài nguyên và môi trường mới có thẩm quyền cấp giấy phép và mã số hoạt động quản lý chất thải nguy hại cho tổ chức tham gia quản lý chất thải nguy hại .
  3. Mọi dạng tồn tại của nước đều thuộc sở hữu của nhà nước.
  4. Bộ trưởng Bộ văn hóa thông tin có thẩm quyền xếp hạng và hủy bỏ việc xếp hạng đối với các di tích.
  5. Thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính về bảo vệ môi trường trong mọi trường hợp là không quá 2 năm kể từ ngày hành vi đó được thực hiện.
  6.Các quốc gia đều có nghĩa vụ cắt giảm khí nhà kính khi đã phê chuẩn Nghị định thư KYOTO.
  7.Tất các dự án đầu tư đều phải ĐTM
  8.Tổ chức, cá nhân nước ngoài ko thuộc đối tượng được nhà nước giao rừng
  9. Mọi di tích lịch sử - văn hoá đều thuộc sở hữu toàn dân
  10. Tất các di sản thề giới của VN đã được Công nhận theo công ước HERITAGE đều là di sản văn hóa theo Luật Di sản văn hóa
  11.Các quốc gia công nghiệp và các quốc gia đang phát triển đều có nvụ cắt giảm khí nhà kính giống nhau
  12. UBND cấp huyện có thẩm quyền giao rừng cho tổ chức kinh tế.13. Tổ chức, cá nhân có quyền SH đối với động vật rừng do mình bỏ vốn gây nuôi.
  14. Tổ chức, cá nhân nước ngoài được nhà nước cho thuê rừng không có quyền chuyển nhượng quyền sử dụng rừng.
  15. Bộ y tế là cơ quan chủ trì việc quản lý NN về vệ sinh an toàn thực phẩm tại các cơ sở giết mổ gia súc.
  16. Chỉ các quốc gia mới được tham gia vào thị trường mua bán hạn ngạch phát thải khí nhà kính.
  17. Tất cả các cơ sở làm phát sinh chất thải nguy hại (chủ nguồn thải) đều phải lập hồ sơ, đăng ký, cấp phép hành nghề, mã số quản lý chất thải nguy hại.
  18. Dự án lập qui hoạch tổng hợp lưu vực sông qui mô liên tỉnh thuộc đối tượng phải lập ĐTM.
  19. Các chất ODS năm trong danh mục nghị định thư Montreal đều không được phép nhập khẩu vào VN.
  20. Thủ tướng CP là người có thẩm quyền ban hành danh mục chất thải nguy hại.
  21. Mọi trường hợp khai thác động vật rừng nguy cấp, quí hiếm đều phải được sự đồng ý bằng văn bản của Bộ trưởng Bộ TN-MT.
  22. Các quan hệ xã hội phát sinh trong bảo vệ tài nguyên thủy sản không phải là đối tượng điều chỉnh của luật MT.
  23. Các chủ thể được nhà nước giao hoặc cho thuê rừng không được để thừa kế quyền sử dụng rừng.
  24. Di tích lịch sử văn hóa không bao gồm d vật, cổ vật và bảo vật quốc gia.
  25. Luật QT về MT chỉ bảo vệ những yếu tố MT nằm ngoài phạm vi chủ quyền và quyền tài phán quốc gia.
  26. Nộp phí bảo vệ môi trường là một hình thức trả tiền cho hành vi gây ô nhiễm theo nguyên tắc người gây ô nhiễm phải trả tiền.
  27. Tổ chức, cá nhân đều phải có trách nhiệm thu hồi sản phẩm do mình sản xuất sau khi chúng hết thời hạn sử dụng.
  28. Nộp thuế tài nguyên là một hình thức trả tiền cho hành vi gây ô nhiễm theo nguyên tắc người gây ô nhiễm phải trả tiền.
  29. Báo cáo ĐTM của các dự án đầu tư đều do Bộ TN-MT phê duyệt.
  30. Một bảo vật quốc gia có thể được xếp hạng (công nhận) là di tích lịch sử, văn hóa.
  5- Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn là cơ quan quản lý chuyên ngành đối với tài nguyên thủy sản.
  31. Di sản VH là yếu tố cấu thành môi trường theo qui định của luật MT.
  32. CFC là chất khí nhà kính phải cắt giảm theo nghị định thư Kyoto.
  33. Thời hạn cắt giảm và loại bỏ hoàn toàn việc sản xuất và tiêu thụ các chất ODS là giống nhau.
  34. Chủ thể hoạt động khai thác khoáng sản không có nghĩa vụ phải nộp phí BVMT.
  35. Báo cáo ĐTM của mọi dự án đầu tư đều được thẩm định bởi Hội đồng thẩm định.

  hthn28
  Member
  Member

  Nữ Bài viết : 2

  Re: Một số câu hỏi nhận định môn Luật môi trường

  Bài gửi by hthn28 on Fri Oct 12, 2012 12:02 am

  thanks

  tungy3u
  Member
  Member

  Nam Bài viết : 6

  Re: Một số câu hỏi nhận định môn Luật môi trường

  Bài gửi by tungy3u on Mon Nov 12, 2012 12:12 am

  thks nhé

  hangheo92
  Member
  Member

  Nữ Bài viết : 1

  Re: Một số câu hỏi nhận định môn Luật môi trường

  Bài gửi by hangheo92 on Tue Nov 20, 2012 9:40 pm

  thank

  nguyenhuulongphuyen
  Member
  Member

  Nam Bài viết : 1

  Re: Một số câu hỏi nhận định môn Luật môi trường

  Bài gửi by nguyenhuulongphuyen on Tue Dec 25, 2012 4:41 pm

  thank

  bobo6170@yahoo.com
  Member
  Member

  Nam Bài viết : 3

  Một số câu hỏi nhận định môn Luật môi trường

  Bài gửi by bobo6170@yahoo.com on Sat Dec 29, 2012 10:48 am

  tks nhiều

  tuongnhodimat
  Member
  Member

  Nữ Bài viết : 2

  Re: Một số câu hỏi nhận định môn Luật môi trường

  Bài gửi by tuongnhodimat on Wed Dec 02, 2015 8:57 am

  thanks so much. Tai lieu rat huu ich.

  Sponsored content

  Re: Một số câu hỏi nhận định môn Luật môi trường

  Bài gửi by Sponsored content Today at 10:17 am


   Hôm nay: Sat Apr 30, 2016 10:17 am